Adatvédelmi szabályzata

Személyes adatok védelme

Figyelemmel az Európai Parlament által 2016. április 27-én elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Általános Rendelet (a továbbiakban: ÁAR) 2018. május 25-én történt hatályba lépésére tájékoztatom, hogy Önt az alábbiakban meghatározott, az Ön személyes adatainak Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. általi kezelésével kapcsolatos jogok illetik meg. A Vasco Electronics székhelye: Krakkó, al. 29 Listopada 20 Lengyelország.

Személyes adatok kezelője

Az Ön személyes adatainak kezelője a Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., székhelye: Krakkó, al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakkó, Lengyelország.

Ön az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba: gdpr@vasco-electronics.com.

Az Ön személyes adatainak kezelése az alábbi célokbók történik:

 • a szolgáltatás beárazása és teljesítése – az ÁAR 6. cikk 1. bek. b) pontja alapján (szükséges a szerződés megkötéséhez és/vagy teljesítéséhez);
 • reklamáció elbírálása – az ÁAR 6. cikk 1. bek. b) pontja alapján (szükséges a szerződés megkötéséhez és/vagy teljesítéséhez);
 • e-mail üzenetek küldése a vevői panelben található közleményekről – az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke az ügyfél tájékoztatása a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos tevékenységekről a szolgáltatás-igénybevétel komfortjának javítása céljából;
 • a szolgáltatás teljesítésével összefüggő telefonos kapcsolattartás – az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása);
 • számla kiállítása és az adójogból adódó egyéb kötelezettségek teljesítése – az ÁAR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján (ahhoz szükséges, hogy a Társaság tudja a jogi kötelezettségét teljesíteni);
 • kifizetetlen megkeresések tárolása – az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke az új ügyfelek megszerzése és több szolgáltatás teljesítése;
 • kedvezmény megadása – az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása);
 • igények megállapítása, érvényesítése vagy igények elleni védelem – az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke a vagyoni érdekének védelme;
 • archiválás és bizonyítás, a tények bizonyítására felhasználható információk biztosítása céljából – az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke pl. az állami szervek számára szükséges információk birtoklása;
 • elemzés, mely egyebek mellett az internetes oldal használata során automatikusan gyűjtött adatok elemzéséből áll, ideértve a cookie fájlokat – a (beleegyezés) és art. 6 mp 1 lit. az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke a felhasználók aktivitásának megismerése;
 • weboldal kezelése – az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke a szolgáltatás hatékony kezelése;
 • kommentár elhelyezése a weboldalon – az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása);
 • az Ön véleményének elhelyezése szolgáltatásokra vonatkozóan – az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása).

Önnek jogában áll a megadott hozzájárulást bármikor visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti azon feldolgozás jogszerűségét, mely a hozzájárulás alapján történt annak visszavonása előtt.

Valamennyi személyes adat megadása önkéntes, azonban:

 • olyan adatok megadása, mint név és e-mail cím szükséges a szolgáltatás beárazásához és a szerződés megkötéséhez (ezen adatok nélkül a szolgáltatás teljesítése nem lehetséges);
 • olyan adatok megadása, mint név, e-mail cím, megbízás száma a reklamáció elbírálásához szükséges, pénzösszeg visszaszolgáltatása esetén pedig — szükséges a lakcím és a bankszámlaszám megadása is (ezen adatok nélkül a reklamáció ill. visszatérítés elbírálása nem lehetséges);
 • olyan adatok megadása, mint családi- és utónév vagy cégnév, székhely címe, adószám a szolgáltatáshoz kapcsolódó számla kiállításához szükséges és jogszabályból adódik (ezen adatok nélkül a számla kiállítása nem lehetséges);
 • olyan adatok megadása, mint név és e-mail cím szükséges a jövőbeli szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmény megadásához (ezen adatok nélkül a kedvezmény megadása nem lehetséges).

A személyes adatok átvevői

Az Ön személyes adatai futárjaink, jogászaink, fizetéseket kezelő cégek, hosting cég, könyvelő cég, biztosító, ERP rendszer fenntartásáért felelős cég, a vevőszolgálat irányításáért felelős cég rendelkezésére bocsáthatók; ezen kívül a cégünk jogszabály alapján kötelezhető arra, hogy az Ön személyes adatait magán- és közjellegű szervezeteknek adja át.

Személyes adatok felhasználása az automatizált döntéshozatalhoz

Ha beleegyezését adja a vasco-electronics.hu weboldalon a sütik használatáról szóló irányelv 5. pontjában említett személyes adatai felhasználhatók automatizált döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást, elemzési célokra és / vagy reklámozásra.

Személyes adatok átadása harmadik állam vagy nemzetközi szervezet számára

A személyes adatok rendszergazdája nem továbbítja az Ön személyes adatait nemzetközi szervezeteknek.

Személyes adatait a személyes adatok rendszergazdája továbbíthatja az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba (beleértve az Európai Uniót, Norvégiát, Liechtensteinet és Izlandot), azaz olyan szervezeteknek, mint: Google LLC, Facebook Inc.

Személyes adatainak az EGT-n kívüli szervezetek részére történő továbbítása az Ön beleegyezése alapján vagy a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben személyes adatait az EGT-n kívüli szervezeteknek továbbítja, fennáll annak a veszélye, hogy azok az országok, amelyekben ezeknek a szervezeteknek a székhelye található, nem biztosítják az Ön személyes adatainak a GDPR-ből eredő védelmét.

Azonban az Ön személyes adatainak legmagasabb szintű védelme érdekében az EGT-n kívüli szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban az Európai Bizottság által jóváhagyott, a személyes adatok védelmével kapcsolatos általános szerződési feltételeket is alkalmazzuk.

A személyes adatok tárolásának ideje

Az Ön személyes adatai tárolásra kerülnek:

 • a szerződés ideje alatt — a szerződés megkötése és teljesítése érdekében feldolgozott személyes adatok esetén;
 • 3 évig illetve 10 + 1 évig — olyan személyes adatok tekintetében, melyek az igények megállapítása, érvényesítése és azokkal elleni védelem céljából kerülnek kezelésre (az időszak tartama attól függ, hogy mindkét fél vállalkozó-e vagy sem);
 • 6 hónapon keresztül — olyan személyes adatok tekintetében, melyek a szolgáltatás beárazásánál kerültek gyűjtésre, és egyidejűleg nem történt a szerződés azonnali megkötése, azaz a szerződés esetleges megkötése céljából gyűjtött adatok;
 • 5 évig — olyan személyes adatok tekintetében, melyek az adókötelezettségek teljesítése céljából kerülnek kezelésre;
 • a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelés céljának eléréséig, azonban legfeljebb 5 évig — a hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében;
 • a tiltakozás eredményes benyújtásáig vagy az adatkezelés céljának eléréséig, azonban legfeljebb 5 évig — olyan személyes adatok tekintetében, amelyek kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése alapján vagy marketing célokra történik;
 • az adatok elavulásáig vagy alkalmasságának elvesztéséig, azonban legfeljebb 3 évig — főleg az analitikai célokra és cookies felhasználására használt, illetve a weboldal kezeléséhez feldolgozott személyes adatok tekintetében.

Információk az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról

Önnek jogában áll: az adattartalomhoz hozzáférést kérni, adatok helyesbítését, törlését, feldolgozásának korlátozását, átvitelét kérni ill. feldolgozásuk ellen tiltakozni.

Az Ön jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be e-mail címen gdpr@vasco-electronics.com.

A kérelemben meg kell adnia azokat az adatokat, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy egyértelműen azonosíthassuk Önt.

Információ a felügyeleti szerv felé benyújtható panasz jogáról

Jogában áll a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervhez– az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – panaszt intézni, ha úgy látja, hogy az Ön személyes adatainak kezelése jogsértő.

Cookie fájlok felhasználási politika a vasco-electronics.hu szolgáltatás keretében

Általános információk

A honlap tulajdonosa a Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., melynek székhelye Krakkó (a továbbiakban: "weboldal").

Tiszteletben tartjuk a vasco-electronics.hu weboldal Felhasználóinak a személyi jogait, ezért olyan szervezeti és technikai megoldásokat használunk, amelyek megakadályozzák, hogy harmadik felek beavatkozzanak felhasználóink személyes adataiba.

A védelem szintjei

Célunk az alábbi vonatkozó jogszabályok által előírt védelem biztosítása:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
 • Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény,
 • A távközlési törvényről szóló 2004. július 16-i törvény.

A webáruházban történő vásárlások az SSL protokoll segítségével valósulnak meg, ami egy speciális adatátviteli szabvány, melyben az adatátvitel során kódolással biztosítják az adatvédelmet.

Weboldalunk részeként linkeket helyezünk el, amelyeken keresztül a felhasználó eljuthat más webhelyekre. A Weboldal használatakor annak funkcionalitásának javítása érdekében más szolgáltatóktól, például a Facebooktól, a Twittertől, a Google-tól származó sütik elhelyezhetők az eszközén a megadott linkeken keresztül.

A megjelölt entitások által létrehozott adatvédelmi irányelveket és a sütik használatának szabályait a Weboldal nem befolyásolja. Javasoljuk, hogy olvassa el mind az adatvédelmi irányelveiket, mind a sütik használatának szabályait, mielőtt más weboldalakat használnak, különös tekintettel:

Szótár

 • Süti (ang. cookie) – a weboldal által a Felhasználó számítógépén elmentett információ, ezeket az információkat a weboldal a számítógép újabb csatlakozása során leolvashatja.
 • Rendszernapló – a felhasználó számítógépén tárolt információk, amelyeket a számítógép minden csatlakozásnál továbbít. Számos adatot tartalmazhat, így például az IP-címet, amelyek segítségével például meghatározható az eszköz helye.
 • IP-cím – egy egyedi szám, minden internet csatlakozással bíró számítógép rendelkezik vele. Lehet statikus vagy dinamikus attól függően, hogy miként csatlakozik az eszközhöz (tartósan vagy kiosztva).
 • URL-cím – Internet erőforrás címzési formátuma, de leggyakrabban a weboldal címmel összefüggésben beszélünk róla. A webhely címek URL-formátumon alapulnak.

Adatgyűjtés

Az URL-címek által felismert kiszolgálókhoz irányított, alábbiakra vonatkozó lekérdezéseket tároljuk:

 • a terminál eszköz IP-címe,
 • felhasználói munkaállomás, ha azonosítható a http protokollon keresztül,
 • az engedélyezési folyamat során megadott felhasználói név,
 • a lekérdezés beérkezési ideje,
 • a http parancs első sora,
 • http válaszkód, a kiszolgáló által küldött adatok mennyisége,
 • a korábban felkeresett webhely URL-címének hivatkozása, ha a weboldalra külső kiszolgálón keresztül érkezik a felhasználó,
 • a felhasználó böngészőjére vonatkozó információk,
 • a tranzakció során felmerülő hibákra vonatkozó információk.

A webáruház nem gyűjti, tárolja és nem teszi közzé harmadik feleknek a hitelkártya adatokat.

A hitelkártyával történő fizetéseket partnerünk, a SixPayments cég végzi, mely az adatok feldolgozásának megbízhatóságáról és biztonságáról ismert.

Bármikor módosíthatja a böngészőjének adatvédelmi beállításait.

Hogyan?

Az alábbi linkre kattintva lépésről lépésre elmagyarázzuk.

Sütik, azaz a sütik felhasználására vonatkozó szabályzat

Honlapunkon A távközlési jogról szóló, 2004. július 16-i törvény 173. cikkének megfelelően sütiket használunk. Ezek általában a felhasználó végberendezésén tárolt szöveges fájlok, IT adatok. Általában a származási weboldal nevét, a tárolási időt és számot tartalmazzák.

A következő sütiket használjuk fel:

 • munkafolyamat – végkészüléken kijelentkezésig vagy a szolgáltatás elhagyásáig tárolt sütik,
 • állandó – a terminálkészüléken a sütik paramétereiben megadott időtartamig, vagy amíg a felhasználó által történő törlésig tárolt sütik,
 • teljesítmény – a weboldal használatával kapcsolatos információkat tartalmazó sütik,
 • szükséges – a megrendelés helyes végrehajtásához szükséges sütik,
 • funkcionális – a felhasználói beállításokat „megjegyző” és a szolgáltatás személyre szabását biztosító sütik,
 • saját – a weboldal által közzétett sütik,
 • külső – a Webhelytől eltérő webhelyről érkező sütik.

A külső sütiket analitikai és / vagy reklámcélokra csak akkor használják, ha a felhasználó megadja a megfelelő beleegyezést. Azok megadásának elmulasztása nem érinti hátrányosan a Weboldal működését.

Ezek a fájlok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását vagy a személyes adatainak meghatározását. A gyűjtött információk körét az Ön által használt böngésző beállításainak módosításával befolyásolhatja. A beállítások igényeire szabásához, illetve a sütik tárolási és fogadási feltételeinek megváltoztatásához javasoljuk a böngésző "súgó" opciójának használatát.

A böngésző adatvédelmi beállításainak megváltoztatását

A sütik beállításainak módosítására vonatkozó információk a legnépszerűbb keresőprogramokban:

Google Chrome:

Kattintson a menüre (a jobb felső sarokban), Beállítások fül, majd a Speciális beállítások megjelenítése elemre. Az "Adatvédelem" részben kattintson a Tartalombeállítások gombra. A "Cookie-k" részben módosíthatja a sütik következő beállításait: Cookie-k törlése, alapértelmezett cookie-blokkolás, alapértelmezett cookie-engedélyezés, cookie-k és webhelyadatok alapértelmezett mentése a böngésző bezárásához, adott webhelyhez tartozó cookie-k kivételeinek beállítása.

Internet Explorer 6.0 and 7.0:

A böngésző menüből (jobb felső sarokban): Eszközök> Internetbeállítások> Adatvédelem, Oldalak gomb. A csúszkával állítsa be a szintet, és hagyja jóvá a változtatást az OK gombbal.

Mozilla Firefox:

A böngésző menüből: Eszközök> Beállítások> Adatvédelem. Aktiválja a Firefox mezőt: "felhasználói beállításokat fog használni". A sütik használatáról a következő opció bejelölésével dönthet: Sütik engedélyezése.

Opera:

A böngésző menüből: Eszközök> Beállítások> Speciális beállítások. A sütik használatáról a következő opció bejelölésével dönthet: Sütik.

Safari:

A Safari legördülő menüjében válassza a Beállítások opciót, majd kattintson a Biztonság ikonra. Itt megadhatja a kívánt biztonsági szintet a "Cookie-k engedélyezése" mezőben.

Sütikkel kapcsolatos további információ a https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie süti címen vagy a böngésző menü "Súgó" részében érhető el.

Minden felhasználónak joga van saját magának beállítania a kívánt adatvédelmi szintet és a sütik típusát

Az adatkezelő a süti fájlokat a Weboldal Felhasználó általi használatával kapcsolatos információk gyűjtésére használja fel. A sütik különösen a következőket teszik lehetővé:

 • a Felhasználó munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), aminek köszönhetően a Felhasználónak nem kell újra beírnia felhasználónevét és jelszavát a Weboldal minden aloldalára történő átlépéskor,
 • a Weboldal hozzáigazítása a Felhasználók igényeihez, megtekintési statisztikák és Weboldal-elemzések készítése,
 • a reklámtartalom beállítása a felhasználó preferenciáihoz,
 • a felhasználó webhelyen végzett tevékenységének ellenőrzése, beleértve annak megállapítását, hogy a felhasználó nem robot-e - a Google által biztosított reCAPTCHA mechanizmus használatának részeként.

A ReCAPTCHA egy olyan algoritmus megvalósításával működik, amely a felhasználói böngészőablak képernyőképének elkészítésével elemzi a felhasználói tevékenységet.

Ha a tevékenység mechanikusnak tekinthető (robot tevékenységként), akkor azt a rendszer jelöli.

A reCAPTCHA a következő adatokat gyűjti és elemzi:

 • felhasználói minták beírása,
 • a felhasználó által az oldalon végzett egérkattintások száma, vagy az alkalmazás megérintése,
 • a felhasználói böngésző nyelve,
 • válaszok az oldalon szereplő kérdőívekre,
 • CSS információk,
 • a böngészőbe telepített beépülő modulok,
 • IP-címek, amelyeket korábban "cookie-kat használó" emberekként ismertek el.

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket és fenntartásokat az alábbi címre küldheti kapcsolat@vasco-electronics.hu.

A weboldal Felhasználójának végberendezésén a sütiket elhelyező és hozzájuk elérést szerző alany a vasco-electronics.hu weboldal üzemeltetője, akinek székhelye:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Krakkó
Lengyelország

Cookie